تبلیغات
دختری از جنس خاک - مطالب بهمن 1392
دختری از جنس خاک


دستان خدا پر از معجزه و گوش هایش پر از آرزو هاست

آرزو کن

شاید آرزوی بزرگ تو معجزه ی کوچکی باشد در دستان خداTag :ﺗﻘﺼﯿﺮﻩ ﻣﺎ ﻧﯿﺴـــــﺖ!!!

ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺴــــﺮﺍﯾﯿﺪ!!!

ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﻭ نمی ﭙﺴﻨﺪﯾﺪ

ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺩﻡ ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ

 ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺩﻟﺘﻮﻥ غش ﻣﯿﺮﻩ ﻣﯿﮕﯿﺪ

ﺟــــﻮﻥ ﭼﻪ ﺩﺍﻓــــﯽ !!!

ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻟـــﯿﺎﻗــــﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ

ﻫﻤـــﯿﻦ ﺷﻤـــﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺳﺎﺩﻩ می ﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﯿﺪ

ﺍَﻣـــــــــــــــﻞ !!!

ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣــــﺎ ﻧﯿﺴــــﺖ

ﺗﻮ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺷﺪ ﻧﮑـــــﺮﺩﯼ ...

ﺩﺧــــﺘﺮ ﭘــــﺎﮎ ﻭ ﺳــــــﺎﺩﻩ ﺯﯾـــــﺎﺩ ﻫـــــــﺲ

ﺗـــــــﻮ ﭼﺸــــــﻤﺎﺕ ﮐـــــــﻮﺭ ﺷﺪﻩ !!!!

Tag : دلنوشته هایم(مقصر)


بانو...
کاش بدانی هر نگاهی لایق لمس نگاهت نیست..
وهر دستی لایق هم دستی ات..
و هر دلی لایق هم دلی ات..
راستش اینجا هر همی لایق هم بودن نیست..!
هوا ابری است!
آفتاب که سر بزند خواهی دید که
اینجا هنوز هم دستان پاک همدست دارند..
و دل های پاک همدل..Tag :


محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم

آنچه که اســـمش را غــرور گذاشته ام

برایت بــه زمیـــن بکوبــم

احـســاس من قیمتــی دارد

که هرکس ارزش آن را ندارد.

 


Tag :
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ